กนอ.แจงท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดไม่ขัด กม.ผังเมือง

กนอ.แจงท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดไม่ขัด กม.ผังเมือง

กนอ.แจงโลกโซเชียล ยันโครงการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดเฟส 3 ไม่ขัดกฎหมายผังเมืองระยองและร่างประกาศผังเมืองรวมมาบตาพุด ส่วนEHIA อยู่ระหว่างการพิจารณาของสผ. ย้ำเปิดเวทีให้ชุมชนและทุกภาคส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นตามขั้นตอนของกฎหมาย

นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยถึงกรณีที่โซเชียลมีเดียได้วิจารณ์การออกคำสั่งมาตรา 44 ของ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่มองว่าการออกกฎหมายดังกล่าวเป็นการผลักดันให้โครงการในพื้นที่ EEC ผ่านโดยไม่คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนและกฎหมายที่มีบังคับใช้อยู่ซึ่งรวมถึงโครงการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดเฟส 3 ซึ่งโครงการนี้จะไม่สามารถผ่านรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ(EHIA) เนื่องจากขัดกับกฎหมายผังเมืองของจังหวัดระยองและผังเมืองรวมมาบตาพุดนั้นเป็นข้อมูลที่เข้าใจผิด โดย กนอ.ขอชี้แจงรายละเอียดดังนี้

1. การดำเนินโครงการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 กนอ. ได้จัดทำรายงาน EHIA ซึ่งผ่านการมีส่วนร่วมทั้งระดับชุมชน อำเภอ และจังหวัด (ค.1, ค.2 และ ค.3) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2552 ครบถ้วนแล้ว และ กนอ. ได้นำเสนอ สผ. พิจารณา ซึ่ง สผ. พิจารณาครั้งที่ 1 แล้ว และให้ กนอ. ชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติม กนอ.ได้จัดทำและจัดส่งข้อเท็จจริงเพิ่มเติมต่อ สผ. แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของ สผ.

2.กฎหมายเกี่ยวกับผังเมืองที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันคือ กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดระยอง พ.ศ. 2560 ซึ่งมีแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จำแนบท้ายกฎกระทรวงด้วย (ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560) และร่างประกาศผังเมืองรวมมาบตาพุด ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนที่ 7

กล่าวคือภายหลังจากที่ได้มีการปิดประกาศเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียพิจารณาให้ข้อคิดเห็น/ข้อคัดค้าน/ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการด้านผังเมืองครบ 90 วันแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการรวบรวมตรวจสอบพิจารณาคำร้องและแจ้งผลการพิจารณาคำร้องต่อผู้ร้อง (หากมี) ซึ่งจากการตรวจสอบการใช้พื้นที่สำหรับโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะ 3 พบว่าไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยผังเมืองและร่างประกาศผังเมืองฯ ดังที่กล่าวมา

ดังนั้น โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะ 3 ของ กนอ. ได้ดำเนินการตามขั้นตอนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนตามกฎหมายจึงไม่ขัดต่อการใช้ประโยชน์ตามกฎหมายผังเมืองของจังหวัดระยองและร่างประกาศผังเมืองรวมมาบตาพุด (ผังเมืองเฉพาะ) ที่มีการทบทวนอยู่

อย่างไรก็ตาม กนอ. ได้ตระหนักถึงความห่วงใยของทุกฝ่าย และจะถือปฏิบัติตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดต่อไป