คำชี้แจงการอนุญาตการประกอบกิจการ โครงการโรงงานโอเลฟินส์ (ส่วนขยาย ครั้งที่ 3) ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)

คำชี้แจงการอนุญาตการประกอบกิจการ โครงการโรงงานโอเลฟินส์ (ส่วนขยาย ครั้งที่ 3) ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)

ตามที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้รับคาขออนุญาตประกอบอุตสาหกรรม ส่วนขยาย (แบบ กนอ. 03/3) ตามพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2522 ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน) โครงการโรงงานโอเลฟินส์ (ส่วนขยาย ครั้งที่ 3) ซึ่งมีสถานประกอบการตั้งอยู่ เลขที่ 14 ถนนไอ-หนึ่ง ตาบลมาบตาพุด อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคม อุตสาหกรรมมาบตาพุด ที่ดินแปลงที่ I-12 เนื้อที่ประมาณ 433 ไร่ 2 งาน 50.00 ตารางโดยส่วนขยายดังกล่าวเข้า ข่ายเป็นโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดประเภท ขนาด และวิธีปฏิบัติสาหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้าน คุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน จะต้องจัดทารายงาน การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2553 ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2553 โดยเป็นอุตสาหกรรมปิโตร เคมีขั้นต้น (upstream petrochemical industry) ทุกขนาดหรือที่การขยายกาลังการผลิตตั้งแต่ ร้อยละ 35 ของ กาลังการผลิตเดิมขึ้นไป การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในฐานะหน่วยงานอนุญาต ได้ประมวลผลกระทบ โครงการ โดยมีอานาจหน้าที่รวบรวมประมวลความเห็นของทุกฝ่าย รวมถึงดาเนินการแสวงหาหรือรับฟังข้อมูล ข้อเท็จจริง ความเห็น คาแนะนาและข้อโต้แย้งจากฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับโครงการหรือกิจ กรรมในนิคมอุตสาหกรรม และเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตโครงการ ทั้งนี้ได้พิจารณาแล้วว่า

1. การดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ ได้ดาเนินการสอดคล้องตามประกาศกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการจัดทา รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสาหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่าง รุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2552

2. คณะกรรมการเทคนิคฯ ได้รวบรวมและประมวลความเห็นของคณะกรรมการผู้ชานาญการพิจารณา รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สาหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน อย่างรุนแรง (รายงาน EHIA) การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ความเห็นขององค์การอิสระ โดยให้ความสาคัญกับประเด็นและข้อห่วงกังวลดังกล่าว

3. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พิจารณาประเด็นข้างต้นประกอบกับคาชี้แจงเพิ่มเติมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน) มีความเห็นว่าสมควรอนุญาตโครงการโรงงานโอเลฟินส์ (ส่วนขยาย ครั้งที่ 3) ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน) ทั้งนี้ ประเด็นใดที่เป็นข้อวิตกกังวลหรือเป็น ข้อแนะนาเพิ่มเติม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้นามากาหนดเป็นเงื่อนไขเพิ่มเติมประกอบการ อนุญาตจากที่สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมกาหนดไว้

อาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2522 การนิคม อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เห็นชอบให้บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน) ประกอบกิจการ โครงการโรงงานโอเลฟินส์ (ส่วนขยาย ครั้งที่ 3) ทั้งนี้จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับคณะกรรมการการนิคม อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และเงื่อนไขประกอบการอนุญาตดังกล่าวอย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ ตาม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีอานาจเพิกถอนการอนุญาตได้

รายละเอียดคาชี้แจงทั้งหมด ปรากฏในเว็บไซต์ กนอ. www.ieat.go.th

 

เอกสารประกอบ