วันคล้ายวันประกาศเอกราชของสาธารณรัฐอินเดีย

วันคล้ายวันประกาศเอกราชของสาธารณรัฐอินเดีย

นางปนัดดา รุ่งเรืองศรี ผช.ผวก.บพ. ให้เกียรติเข้าร่วมงานวันคล้ายวันประกาศเอกราชของสาธารณรัฐอินเดีย ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ   15 สิงหาคม 2561