การอบรมเรื่อง "แนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561"

การอบรมเรื่อง "แนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561"

ดร. สมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการ กนอ. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมเรื่อง "แนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561" ณ ห้องบุหงา ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอรีน โดยมีนายนิวัติไชย เกษมมงคล รองเลขาธิการ ป.ป.ช. เป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้ และ นางสาวฐานันดร์ พิทักษ์วงศ์ รองผู้ว่าการสายงานบริหารให้การต้อนรับและกล่าวรายงาน   5 พฤศจิกายน 2561