พิธีเปิดโครงการสาธิตสำหรับการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนที่คำนึงถึงการอนุรักษ์พลังงาน

พิธีเปิดโครงการสาธิตสำหรับการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนที่คำนึงถึงการอนุรักษ์พลังงาน

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.30 น. นายธาดา สุนทรพันธ์ ผช.ผวก.ปก. 2 และ นายพิรัฐพล ตนานนท์ ผอ.สน.ปท. เป็นผู้แทน กนอ. เข้าร่วมการประชุม 2nd meeting of ELV Project ณ อาคารเรือนรับรอง นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 2 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและหารือประเด็นการดำเนินงานภายใต้โครงการดังกล่าว ทั้งนี้การดำเนินงานในภาพรวมเป็นไปตามแผนงาน โดยมีโรงงาน Green Metals (Thailand) ซึ่งตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 3 เป็นโรงงานนำร่อง มีการถอดรื้อซากรถยนต์ และนำวัสดุกลับมาใช้ประโยชน์ (Recycle) ตลอดจนส่งกำจัดของเสียอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
เวลา 13.30 น. นายจักรรัฐ เลิศโอภาส รผก.ปก. 2 และนายธาดา สุนทรพันธ์ ผช.ผวก.ปก.2 ให้เกียรติร่วมพิธีเปิดโครงการสาธิตสำหรับการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนที่คำนึงถึงการอนุรักษ์พลังงาน ณ โรงงาน Green Metals (Thailand) โดยมีท่านภาณุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ท่านจุลพงษ์ ทวีศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานของไทยและญี่ปุ่นเข้าร่วม ประมาณ 70 คน โดยมีการสาธิตการแยกชิ้นส่วนซากรถยนต์อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยใช้เครื่องจักรอันทันสมัย ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือของหน่วยงาน 3 แห่ง ได้แก่ กระทรวงอุตสาหกรรม กนอ. และองค์การพัฒนาพลังงานใหม่และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (NEDO) ประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบัน โรงงาน Green Metals (Thailand) ได้ดำเนินการถอดรื้อซากรถยนต์อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการไปแล้วประมาณ 160 คัน ทั้งนี้การดำเนินโครงการดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการสนับสนุนให้เกิดระบบการกำจัดซากยานพาหนะอย่างเหมาะสมของประเทศไทย และพัฒนาไปสู่กำจัดซากยานพาหนะได้อย่างครบวงจรต่อไปในอนาคต
สถาบันเครือข่าย