กนอ. มอบธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม และใบประกาศเกียรติคุณ (ธงขาวดาวเขียว) ให้กับโรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการ 44 โรงงาน

กนอ. มอบธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม และใบประกาศเกียรติคุณ (ธงขาวดาวเขียว) ให้กับโรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการ 44 โรงงาน

วันที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 9.30-12.00 นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานและมอบธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม และใบประกาศเกียรติคุณ(ธงขาวดาวเขียว) ให้กับโรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการ 44โรงงาน ใน 14 นิคมอุตสาหกรรม ประกอบด้วย นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด( ระยอง) นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้(ชลบุรี) นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ 3) นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ 5) นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์ และนิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี โดยมีนางสาวฐานันดร์ พิทักษ์วงศ์ รองผู้ว่าการสายงานปฏิบัติการ 1 และประธานคณะกรรมการกำกับการตรวจประเมินโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม กล่าวรายงาน ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรม อมารี พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยโดยให้ภาคประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับดูแลการประกอบกิจการและการบริหารจัดการโรงงานบนพื้นฐานของความโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยมีีการดำเนินโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง
สถาบันเครือข่าย