จ้างที่ปรึกษาศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสม (Feasibility Study) และการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส

เชิญชวนที่ปรึกษาเข้าร่วมคัดเลือกที่ปรึกษาให้เหลือน้อยราย โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสม (Feasibility Study) และการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก โดยที่ปรึกษาที่มีความสนใจให้จัดส่งเอกสารภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ระหว่างเวลาราชการ 

ค้นหา

ปฏิทินประกาศ