ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างที่ปรึกษาติดตามตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพสิ่งแวดล้อมท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ประจำปี ๒๕๖๒

ด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างที่ปรึกษาติดตามตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพสิ่งแวดล้อมท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ประจำปี ๒๕๖๒ ผู้สนใจสามารถติดต่อรับเอกสารได้ที่ กองพัสดุ การนิคมอุตสหากรรมแห่งประเทศทไย ระหวา่งวันที่ 12-23 พฤศจิกายน 2561 และยื่นข้อเสนอในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2253 0561 ต่อ 1213 

ค้นหา

ปฏิทินประกาศ