แผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างรังวัดจัดทำโฉนดที่ดินเพื่อสลักหลังเป็นพื้นที่สาธารณูปโภค เพื่อใช้คำนวณภาษีที่ดินสำหรับการนิคมอถุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

ด้วย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง e-bidding

โครงการจ้างรังวัดจัดทำโฉนดที่ดินเพื่อสลักหลังเป็นพื้นที่สาธารณูปโภค เพื่อใช้คำนวณภาษีที่ดิน

สำหรับการนิมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2562  กนอ. จึงขอเผยแพร่แผน

การจัดซื้อจัดจ้าง ตามที่แนบเสนอมาพร้อมนี้ 

ค้นหา

ปฏิทินประกาศ