ประกาศเชิญชวนทั่วไปโครงการจ้างที่ปรึกษาติดตามตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพสิ่งแวดล้อมท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ปี ๒๕๖๓ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างที่ปรึกษาติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมมาบตาพุด ปี ๒๕๖๓ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป โดยกำนหดให้มีการรับแบบระหวา่งวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ และกำหนดยื่นข้อเสนอในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

ค้นหา

ปฏิทินประกาศ