เผยแพร่ประชาวิจารณ์ขอบเขตของงาน โครงการงานปรับปรุงภูมิทัศน์ภาคใต้ จังหวัดสงขลา

ด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ประสงค์จะประชาวิจารณ์ขอบเขตของงาน (TOR)

โครงการงานปรับปรุงภูมิทัศน์ภาคใต้ จังหวัดสงขลา

ผู้สนใจประชาวิจารณ์ TOR ได้ตั้งแต่วันที่ 13-16 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.

ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอแนะมาได้ที่ procurement@ieat.mail.go.th

ค้นหา

ปฏิทินประกาศ