แบบสำรวจออนไลน์

แบบสอบถามความพึงพอใจของการใช้บริการ Website ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (http://www.ieat.go.th)

คำชี้แจง แบบสอบถามออนไลน์นี้ จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการต่อเว็บไซต์ของ กนอ.

(http://www.ieat.go.th) ข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการ

เว็บไซต์ของ กนอ. ให้มีความเหมาะสมต่อไป

1.เพศ

  ชาย
  หญิง

2.ผู้รับบริการ

  ผู้ประกอบการ
  ผู้พัฒนา
  พนักงานราชการ
  ประชาชนทั่วไป

3.เนื้อหาเว็บไซต์ มีประโยชน์ และสืบค้นข้อมูลได้เป็นอย่างไร

  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  น้อยที่สุด

4.เว็บไซต์ง่ายต่อการเข้าใช้งาน

  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  น้อยที่สุด

5.เว็บไซต์แสดงผลได้อย่างรวดเร็ว

  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  น้อยที่สุด

6.การจัดรูปแบบการแสดงผลบนจอภาพมีความเหมาะสม

  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  น้อยที่สุด

7.ตัวอักษรมีความเหมาะสม (ขนาด, สี, ชนิด, ลักษณะ)

  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  น้อยที่สุด

8.ภาพประกอบเว็บไซต์

  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  น้อยที่สุด

9.ระบบฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นเป็นประโยชน์สำหรับผู้ใช้งาน

  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  น้อยที่สุด

10.ระบบฐานข้อมูลที่พัฒน่ขึ้นสามารถใช้งานได้ง่ายและสดวก

  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  น้อยที่สุด

11.ระบบฐานข้อมูลมีความทันสมัย

  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  น้อยที่สุด

12.การจัดรูปแบบการแสดงผลบนจอภาพมีความเหมาะสม

  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  น้อยที่สุด

13.ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
สถาบันเครือข่าย