คุณกำลังมองหาอะไร?
ขนาดตัวอักษร Icon Icon
Icon
ความตัดกันของสี Icon
Icon
Icon
ภารกิจหลัก
Core Business
Icon

จัดหาที่ดินและพัฒนาเพื่อจัดตั้งเป็น นิคมอุตสาหกรรม และสนับสนุน

ส่งเสริมการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในรูปแบบการร่วมทุนและร่วมดำเนินงานที่สามารถรองรับการลงทุนของภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการเป้าหมายของประเทศ
Icon

จัดตั้งและพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรม

เพื่อรองรับและสนับสนุนการดำเนินงานของนิคมอุตสาหกรรมตามนโยบายการพัฒนาพื้นที่ของประเทศ
Icon

จัดให้มีบริการระบบสาธารณูปโภค

และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการประกอบกิจการ ในนิคมอุตสาหกรรม
Icon

ให้บริการอนุมัติ อนุญาต และกำกับดูแลการประกอบกิจการของผู้ประกอบการ

ในนิคมอุตสาหกรรมด้วยความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และตรวจสอบได้
Icon

จัดให้มีและให้บริการสิทธิประโยชน์

ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม
Icon

ควบคุม กำกับดูแล ตลอดจนประสาน การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

และความปลอดภัยของนิคมฯให้เป็นไปตามกฎหมาย และสร้างความเชื่อมั่นต่อสาธารณชน
Border