เกี่ยวกับ มูลนิธิ

ข้อที่ 1
มูลนิธินี้ชื่อว่า มูลนิธินิคมอุตสาหกรรมไทย ย่อว่า มนท.
เรียกเป็นภาษาอะงกฤษว่า Thai Industrial Estate Foundation ย่อว่า TIEF.

ข้อที่ 2
เครื่องหมายของมููลนิธินี้ คือ รูปลูกศรสีแดง และสีเขียวล้อมกรอบสีขาว อยู่ในวงกลมสีม่วงมี ข้อความภาษาอังกฤษและภาษาไทยอยู่ด้านล่างวงกลม

ข้อที่ 3
สำนักงานของมูลนิธิตั้งอยู่เลขที่ 618 ถนนนิคมมักกะสัน แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400


ข้อที่ 4 วัตุถุประสงค์ของมูลนิธินี้ คือ
4.1 เพื่อให้การสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการประกอบอุตสาหกรรมและสาธารณภัยต่างๆ
4.2 ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่นๆ เพื่อวสาธารณประโยชน์
4.3 สนับสนุนและช่วยเหลือกิจกรรมด้านการศึกษา
4.4 ส่งเสริมงานวัฒนธรรม
4.5 ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่อย่างใด