คณะกรรมการ

คณะกรรมการ มูลนิธินิคมอุตสหกรรมไทย (ชุดที่1)


นาย สุเมธ ตันธุวนิตย์
กรรมการ
นาย วรวุฒิ อนุรักษ์วงศ์ศรี
กรรมการ
นาย บวร วงศ์สินอุดม
กรรมการ
นาย สมชาย หวังวัฒนาพานิช
กรรมการ
นาย วิบูลย์ กรมดิษฐ์
กรรมการ
นาย อธิคม เติบศิริ
กรรมการ
นาย พรพรหม พรหมวานิช
กรรมการ
นาง ศรีสณิก หัสดิน
กรรมการ
นาง จักรรัฐ เลิศโอภาส
กรรมการ
นางสาว สมจินต์ พิลึก
กรรมการ
นาง บุษกร องอาจ
กรรมการ
นาย พีระวัฒน์ รุ่งเรือนศรี
กรรมการ(เลขาฯ)
นาง สุกัญญา วารีบุตร
กรรมการ(ผช.เลขา)
นางสาวพรเพ็ญ ภูติพันธ์ทรัพย์
กรรมการ(ผช.เลขา)
นางสาว นลินี กาญขนามัย
กรรมการ(ผช.เลขา)
นางสาว นรรัตน์ รอดประเสริฐ
กรรมการ(ผช.เลขา)