คณะกรรมการ

คณะอนุกรรมการ พิจารณากลั่นกรองทุนการศึกษา(3/2558) (ชุดที่2)


นาย วิจิตร ขำคม
ผู้แทนชมรมผู้ประกอบการมาบตาพุด
นาย มนต์ชัย รักสุจริต
ผู้แทนสมาคมเพื่อนชุมชน

นาย วิบูลย์ กรมดิษฐ์
ผู้แทนบริษัท
อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)
นาย วรวุฒิ อนุรักษ์วงศ์ศรี
ผู้แทนบริษัท
ที่ดินบางปะอิน จำกัด
ดร.ศิริ จิระพงษ์ พันธ์
ผู้แทนสถาบัน
ปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
นาย พีระวัฒน์ รุ่งเรือนศรี
กรรมการ

นาย วรรณวิมล ศรีพงศ์ภัค
กรรมการ

นาย นนทฤทธิ์ ศักรานุกิจ
กรรมการ(เลขาฯ)

นางสาว สุรีย์พร พุ่มทอง
กรรมการ(ผช.เลขา)