คณะกรรมการ

คณะอนุกรรมการ ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ชุดที่3)


นาง บุปผา กวินวศิน
กรรมการ

นาย ฐนันทร์ มฤคทัต
ผู้แทนสถาบัน
ปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
นาย ศุภชัย วรพันธ์
กรรมการ

นายดาว พูลกลาง
กรรมการ

นาย ชูศิลป์ นกเด่น
กรรมการ
นาย อรุณ แห่งถาวร
กรรมการ
นาย พีระวัฒน์ รุ่งเรือนศรี
กรรมการ
นางสาว นลินี กาญจนามัย
กรรมการ
นาย ดิสพล ยิ้มขลิบ
กรรมการ
นางสาว นรรัตน์ รอดประเสริฐ
กรรมการ(เลขาฯ)