คณะกรรมการ

คณะอนุกรรมการ ด้านการจัดกิจกรรมและสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธินิคมอุตสาหกรรมไทย (ชุดที่4)


นาย เจริญชัย ประเทืองสุขศรี
กรรมการ
นาย สมพจน์ ชีรนรวนิชย์
กรรมการ
นาย มนัส ศุภศิริลักษณ์
กรรมการ
นาง ประกายแก้ว จินดานนท์
กรรมการ
นาง กัลยา วรพะนธ์
กรรมการ
นาย พีระวัตน์ รุ่งเรืองศรี
กรรมการ
นาย จำรัส เณรทอง
กรรมการ
นาย ฉกาจ พัฒนศรี
กรรมการ
นาย ธีรวุฒิ เจริญสุข
กรรมการ
นางสาว สุชาบดี กล้าหาญ
กรรมการ
นาง ลัดดาวัลย์ อ่อนกำปัง
กรรมการ(เลขาฯ)