เสวนาวาระชาติ "โอกาสประเทศไทย:เมืองศูนย์กลางอารยสถาปัตย์แห่งประชาคมอาเซียน"

เสวนาวาระชาติ "โอกาสประเทศไทย:เมืองศูนย์กลางอารยสถาปัตย์แห่งประชาคมอาเซียน"

ดร.วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการ กนอ. ร่วมเสวนาวาระแห่งชาติ
"โอกาสประเทศไทย:เมืองศูนย์กลางอารยสถาปัตย์แห่งประชาคมอาเซียน"
ณ อาคารเรียนรู้สุขภาวะ (สสส.)  
14 พฤษภาคม 2558
สถาบันเครือข่าย