การดำเนินงาน CSR in Process ตามมาตรฐาน ISO 26000

การดำเนินงาน CSR in Process ตามมาตรฐาน ISO 26000

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 นายอัฐพล จิรวัฒน์จรรยา รผก.ยพ. เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงาน CSR in Process ตามแนวทางมาตรฐานสากล ISO 26000 หัวข้อ “CSR in Process กับแนวทางการพัฒนาชุมชนตามมาตรฐาน ISO 26000” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ภายใต้แผนกลยุทธ์ด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กนอ. ปีงบประมาณ 2563-2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะ ความรู้ความเข้าใจด้าน CSR in Process ให้กับบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ของ กนอ. เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานตามมาตรฐานสากล ISO 26000 ในกระบวนการปฏิบัติงาน และขับเคลื่อนให้ กนอ. เกิดความยั่งยืนจากการใช้มาตรฐาน CSR in Process ในการดำเนินงาน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ณัฎฐวี เฉลิมวิวัฒน์กิจ ผู้ช่วยกรรมการ บริษัท ไทเกอร์แอดไวซิ่ง กรุ๊ป จำกัด เป็นวิทยากรให้ความรู้ และในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน นางสาวจริยา สุขะปาน ผู้อำนวยการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ จัดสัมมนาระดมความคิดเห็นต่อ (ร่าง) หลักเกณฑ์การคัดเลือกชุมชนสำคัญของ กนอ. ให้กับสำนักงานนิคมอุตสาหกรรม/ท่าเรืออุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดเป็นกรอบแนวทางในการกำหนดชุมชนที่สำคัญของ กนอ. สำหรับการดำเนินกิจกรรม CSR in Process ตามมาตรฐาน ISO 26000 ในปีงบประมาณ 2564 ภายใต้หมวดที่ 7 "การสร้างการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน" ซึ่งประกอบไปด้วย 6 มิติการพัฒนาเพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งตั้งแต่เศรษฐกิจชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม รวมถึงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุม LE LOTUS ชั้น 2 โรงแรมสวิสโซเทล กรุงเทพฯ 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการ CSR ประจำปีงบประมาณ 2564

กนอ. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการ CSR ของนิคมฯ/ท่าเรือ ประจำปีงบประมาณ 2564

มอบถังเก็บน้ำ ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

กนอ. มอบถังเก็บน้ำให้กับชุมชน โรงเรียน วัด และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในพื้นที่ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

การดำเนินงาน CSR in Process ตามมาตรฐาน ISO 26000

ฝชส. จัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงาน CSR in Process ตามมาตรฐาน ISO 26000

การดำเนินงาน CSR in Process ตามมาตรฐาน ISO 26000

ฝชส. จัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงาน CSR in Process ตามมาตรฐาน ISO 26000

การดำเนินงาน CSR in Process ตามมาตรฐาน ISO 26000

ฝชส. จัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงาน CSR in Process ตามมาตรฐาน ISO 26000

กนอ. มอบเจลแอลกอฮอล์ โครงการ กนอ.ห่วงใย สู้ภัยโควิด

กนอ. มอบเจลแอลกอฮอล์ โครงการ “กนอ.ห่วงใย สู้ภัยโควิด” ให้กับโรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากร เพื่อสนับสนุนภารกิจของโรงพยาบาล
สถาบันเครือข่าย