สัมมนาส่งเสริมผู้ด้อยโอกาสและรณรงค์ไข้หวัดใหญ่

สัมมนาส่งเสริมผู้ด้อยโอกาสและรณรงค์ไข้หวัดใหญ่

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 กนอ. จัดการสัมมนา 2 หัวข้อ ได้แก่ 1) การส่งเสริมและสนับสนุนผู้ด้อยโอกาส และ 2) องค์กร ร่วมใจ ต้านภัย ไข้หวัดใหญ่ จัดขึ้น ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานนิคมฯ บางปู เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมีผู้อำนวยการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์เป็นผุ้กล่าวรายงาน ซึ่งการสัมมนาโครงการดังกล่าวเป็นการดำเนินงานภายใต้แผนงาน CSR ของ กนอ. ด้าน Raise (กนอ. วาดฝัน ปันโอกาส สร้างอาชีพ) เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีการจ้างงานผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในสังคมได้มีงานทำ และเพื่อรณรงค์ป้องกันไข้หวัดใหญ่ในสถานประกอบการด้วย โดยมีผู้ประกอบการและชุมชนเข้าร่วม 100 คน

กนอ. เปิด "ตู้ กนอ. ปันสุข" หยิบแต่พอดี สุขใจทั้งคนรับ อิ่มใจทั้งคนให้

กนอ. เปิด "ตู้ กนอ. ปันสุข“ หยิบแต่พอดี สุขใจทั้งคนรับ อิ่มใจทั้งคนให้ ตามนโยบายของ กระทรวงอุตสาหกรรม บริเวณ กนอ. สำนักงานใหญ่ ริมถนนนิคมมักกะสัน

กิจกรรม กนอ. มอบถุงซิปอเนกประสงค์ (ถุงฮีโร่รักษ์โลก) ต้านภัย COVID - 19

กิจกรรม กนอ. มอบถุงซิปอเนกประสงค์ (ถุงฮีโร่รักษ์โลก) ต้านภัย COVID - 19 ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางพลี

กิจกรรม กนอ. มอบถุงซิปอเนกประสงค์ (ถุงฮีโร่รักษ์โลก) ต้านภัย COVID - 19

กิจกรรม กนอ. มอบถุงซิปอเนกประสงค์ (ถุงฮีโร่รักษ์โลก) ต้านภัย COVID - 19 ณ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดคอมเพล็กซ์

กิจกรรม กนอ. มอบถุงซิปอเนกประสงค์ (ถุงฮีโร่รักษ์โลก) ต้านภัย COVID - 19

กิจกรรม กนอ. มอบถุงซิปอเนกประสงค์ (ถุงฮีโร่รักษ์โลก) ต้านภัย COVID - 19 ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

กิจกรรม กนอ. มอบถุงซิปอเนกประสงค์ (ถุงฮีโร่รักษ์โลก) ต้านภัย COVID - 19

กนอ.ส่งต่อถุงซิปอเนกประสงค์ (ถุงฮีโร่รักษ์โลก) ให้กับนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ ตามนโยบาย อก. ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางชัน

กิจกรรม กนอ. มอบถุงซิปอเนกประสงค์ (ถุงฮีโร่รักษ์โลก) ต้านภัย COVID - 19

กนอ.ส่งต่อถุงซิปอเนกประสงค์ (ถุงฮีโร่รักษ์โลก) ให้กับนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ ตามนโยบาย อก. ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
สถาบันเครือข่าย