อบรมหลักสูตร "HR IEAT 4.0"

อบรมหลักสูตร "HR IEAT 4.0"

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 กนอ. โดย กองพัฒนาทรัพยากรบุคคล จัดให้มีการอบรมหลักสูตร "HR IEAT 4.0" มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากร กนอ. ให้มีความรู้ ขีดความสามารถ และทัศนคติพร้อมกับภารกิจและการเปลี่ยนแปลงขององค์กร มีแนวคิดเชิงนวัตกรรม สามารถบูรณาการการดำเนินงานในภาครวมรองรับ กนอ. 4.0 ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองผู้ว่าการ คุณฐานันดร์ พิทักษ์วงศ์ มาเปิดการอบรม และผู้ช่วยผู้ว่าการ คุณเยาวนุช จิตตินันทน์ มากล่าวรายงาน คุณลิขิต กลิ่มถนอม มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ กับบุคลากร HR และกองนโยบายและแผน