ฝึกอบรมหลักสูตร "จิตวิทยาการสื่อสาร และศิลปะการพูดสำหรับการตรวจประเมิน"

ฝึกอบรมหลักสูตร "จิตวิทยาการสื่อสาร และศิลปะการพูดสำหรับการตรวจประเมิน"

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 กนอ. โดย รองผู้ว่าการ คุณสมจิณณ์ พิลึก รผก.กพ. ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร "จิตวิทยาการสื่อสาร และศิลปะการพูดสำหรับการตรวจประเมิน" ซึ่ง กบม.ฝพม. จัดฝึกอบรม สำหรับผู้ตรวจประเมิน Eco โดยมีคณะวิทยากรซึ่งได้แก่ ดร.หทัยรัตน์ อ่วมน้อย ดร.เจด็จ คชฤทธิ์ และอาจารย์ศิริวรรณ กำแพงพันธ์ คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้บรรยายฝึกอบรม ผลที่คาดว่าจะได้รับในการอบรมครั้งนี้ คือ การพัฒนาศักยภาพในด้านภาษาและบุคลิกภาพที่สอดคล้องและเหมาะสมกับการตรวจประเมิน และสร้างผู้ตรวจประเมิน Eco ให้เป็นที่ยอมรับและมีความน่าเชื่อถือ ในกระบวนการตรวจประเมินนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศได้ต่อไป