วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 กนอ. โดย รผก.กพ. รองรับ Thailand 4.0 และ Industry 4.0 หัวข้อ

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 กนอ. โดย รผก.กพ. รองรับ Thailand 4.0 และ Industry 4.0 หัวข้อ

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 กนอ. โดย รผก.กพ. จัดให้มีการรับฟังผลการศึกษาโครงการเตรียมความพร้อมของ กนอ. เพื่อรองรับ Thailand 4.0 และ Industry 4.0 หัวข้อ "การลงทุนและพัฒนาระบบ ICT พื้นฐาน" สำหรับผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดย บ.ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ณ ห้องประชุม 205