แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในรูปแบบ Free Talk ในหัวข้อ "เทคนิคการจัดอบรม" ณ ห้องสัมมนาอุทัย

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในรูปแบบ Free Talk ในหัวข้อ "เทคนิคการจัดอบรม" ณ ห้องสัมมนาอุทัย

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 สายงานบริหาร จัดให้มีการประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามงานตามแผนงาน/โครงการ และกิจกรรมการถ่ายทอด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในรูปแบบ Free Talk ในหัวข้อ "เทคนิคการจัดอบรม" ณ ห้องสัมมนาอุทัย