คณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ของ กนอ. มี ผู้ช่วยผู้ว่าการ เยาวนุช จิตตินันทน์ เป็นประธาน จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2561

คณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ของ กนอ. มี ผู้ช่วยผู้ว่าการ เยาวนุช จิตตินันทน์ เป็นประธาน จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2561

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ของ กนอ. มี ผู้ช่วยผู้ว่าการ เยาวนุช จิตตินันทน์ เป็นประธาน จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2561 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมกันพิจารณาองค์ความรู้ที่จำเป็นในการปฎิบัติงานขององค์กร ซึ่่งเป็นองค์ความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคล หรือเรียกว่า Tacit Knowledge เป็นองค์ความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ในการทำงาน ทักษะ และเทคนิคในการทำงาน ตามที่ได้มีการสำรวจไปแล้ว พร้อมทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มคณะกรรมการฯ และผู้เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 205
สถาบันเครือข่าย