กนอ.จัดให้มีการศึกษาดูงาน Application แบบเบ็ดเสร็จ Excellence Product และ Excellence Customer

กนอ.จัดให้มีการศึกษาดูงาน Application แบบเบ็ดเสร็จ Excellence Product และ Excellence Customer

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 กนอ.จัดให้มีการศึกษาดูงาน Application แบบเบ็ดเสร็จ Excellence Product และ Excellence Customer โดยใช้นวัตกรรมเป็นเครื่องมือ เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า
ยุคดิจิตอล
สถาบันเครือข่าย