วันที่สามของการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เพื่อจัดทำแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร กนอ.พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง

วันที่สามของการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เพื่อจัดทำแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร กนอ.พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง

วันที่ 19 มิถุนายน 2561 วันที่สามของการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เพื่อจัดทำแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร กนอ.พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง โดยมีผอ.พิชญา โทบุตร ผอ.ดรุณี สุวรรณชาติ คณสุภามาศ สุทธิบุตร นำเสนอ การทบทวนข้อมูลพนักงานรายบุคตล กำหนด Data Fields การพัฒนาการเรียนรู้ของบุคลากรตามเส้นทาง ได้รับเกียรติจาก รองผู้ว่าการ ฐานันดร์ พิทักษ์วงศ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ เยาวนุช จิตตินันทน์ ผอ.คณพศ ขุนทอง ผอ.วรรณวรรธ์ สิทธิมนต์ คุณอาณัติ จันดี ให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ
สถาบันเครือข่าย