วันที่สองของการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เพื่อจัดทำแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร กนอ.พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง

วันที่สองของการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เพื่อจัดทำแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร กนอ.พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง

วันที่ 18 มิถุนายน 2561 วันที่สองของการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เพื่อจัดทำแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร กนอ.พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง ในการทำ SWOT ของ HR มี ผอ.วิจิตรา ศุภวิวรรธน์ ผอ.พิทยา แดงมณี ผอ.คณพศ ขุนทอง นำเสนอแผนการจัดการอัตรากำลัง โครงสร้าง การพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างความเข็มแข็ง และคณสุภามาศ สุทธิบุตร นำเสนอ SWOT HR โดยได้รับเกียรติจาก รองผู้ว่าการ ฐานันดร์ พิทักษ์วงศ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ เยาวนุช จิตตินันทน์ ผอ.วรรณวรรธน์ สิทธิมนต์ คุณณัฎฐ์ สัมพันธ์สกุล ให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ
สถาบันเครือข่าย