สัมมนาเชิงปฎิบัติการ เพื่อจัดทำ แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร

สัมมนาเชิงปฎิบัติการ เพื่อจัดทำ แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร

วันที่ 17-19 มิถุนายน 2561 กนอ.โดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล กนอ. จัดให้มีการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เพื่อจัดทำ แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร กนอ.พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง สำหรับผู้บริหารและพนักงาน กนอ. สายงานบริหาร โดยการนำของ รองผู้ว่าการ ฐานันดร์ พิทักษ์วงศ์ และผู้ช่วยผู้ว่าการ เยาวนุช จิตตินันทน์ และได้รับเกียรติจาก ผอ.วรรณวรรธน์ สิทธิมนต์ ผอ.ดรุณี สุวรรณชาตรี และนายอาณัติ จันดี มาให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
สถาบันเครือข่าย