อบรมหลักสูตร "การสื่อสารอย่างเอื้ออาทรและการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี"

อบรมหลักสูตร "การสื่อสารอย่างเอื้ออาทรและการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี"

วันที่ 5 เมษายน 2561 คุณวิชชา ทรงประยูร นำทีม CSR จัดอบรมหลักสูตร "การสื่อสารอย่างเอื้ออาทรและการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี" ในโครงการสานสัมพันธ์ สรรค์สร้างความรู้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน(สงขลา) เพื่อนำประเด็นความห่วงกังวลและความปรารถนาของชุมชน พูดคุยและหาจุดร่วม/แนวทางปฏิบัติที่เป็นไปได้ร่วมกัน โดยได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ และทีมวิทยากรจากโรงเรียนพัฒนาผู้นำและสร้างสันติธรรม รักสคูล มาบรรยายให้ความรู้

นอกจากนี้ คุณอิศริยา แสงเจริญ ได้มีการถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การจัดการสิ่งแวดล้อมหลังจากนิคมฯ จัดตั้งแล้ว ให้กับชุมชนและหน่วยงานภาครัฐ (คู่ความร่วมมือ ผู้มีส่วนได้เสีย) ที่อยู่รอบ ๆ นิคมฯ ที่ กนอ.จะจัดตั้งใหม่ นิคมฯ สะเดา พร้อมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังความคิดเห็น การทำประชาพิจารณ์ เพื่อสร้างความเข้าใจ ให้ความรู้กับชุมชน ในการนี้ ประธานชุมชน ได้แลกเปลี่ยนความรู้ เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม และพร้อมยอมรับนิคมฯ สะเดา มีความเข้าใจ มากขึ้น ณ โรงแรม เอ็ม บี ไอ รีสอร์ท ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
สถาบันเครือข่าย