6 ปี เส้นทางของนักพัฒนา...ดร.วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ...I-EA-T Moves Smart..สู่ Smart Change with Innovation

6 ปี เส้นทางของนักพัฒนา...ดร.วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ...I-EA-T Moves Smart..สู่ Smart Change with Innovation

วันที่ 28 มีนาคม 2561 กนอ.จัดให้มีการถ่ายทอดความรู้ ในงานครบวาระการดำรงตำแหน่งผู้ว่าการ กนอ. หัวข้อ "6 ปี เส้นทางของนักพัฒนา...ดร.วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ...I-EA-T Moves Smart..สู่ Smart Change with Innovation" ณ ห้องสัมมนาอุทัย
สถาบันเครือข่าย