การประสานงานในการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 5 มิติ 20 ด้าน 41 ตัวชี้วัด

การประสานงานในการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 5 มิติ 20 ด้าน 41 ตัวชี้วัด

วันที่ 12 มีนาคม 2561 กนอ.โดย นางสาวสมจิณณ์ พิลึก รองผู้ว่าการ กนอ.เป็นประธานในการประชุมร่วมกับกรมโรงงาน เรื่อง "การประสานงานในการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 5 มิติ 20 ด้าน 41 ตัวชี้วัด" เพื่อพิจารณาความสอดคล้องของตัวชี้วัดของกรมโรงงานและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ชั้น 6 กรมโรงงาน
สถาบันเครือข่าย