การเตรียมความพร้อมเพื่อจัดทำระบบ ISO 45001

การเตรียมความพร้อมเพื่อจัดทำระบบ ISO 45001

วันที่ 12 มีนาคม 2561 กนอ.โดย นายวีระศักดิ์ แจ้งการ ผอ.สนฉ. จัดให้มีการอบรม/ถ่ายทอดความรู้ "การเตรียมความพร้อมเพื่อจัดทำระบบ ISO 45001" มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการทำ ISO 45001ที่เป็นมาตรฐานระดับสากลใหม่ เพื่อจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่จะมาแทนมาตรฐาน OHSAS 18001 ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน สำหรับคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ชมรมความปลอดภัยในการทำงานในนิคมอุตสาหกรรม และสถานประกอบการในจังหวัดชลบุรี ณ ห้องราชพฤกษ์
สถาบันเครือข่าย