อบรมหลักสูตร "ข้อกำหนดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015" รุ่นที่ 2

อบรมหลักสูตร "ข้อกำหนดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015" รุ่นที่ 2

วันที่ 8 - 9 มีนาคม 2561 กนอ. โดย กพม.ฝพม. ร่วมกับ กพบ.ฝทบ. จัดให้มีการอบรมหลักสูตร "ข้อกำหนดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015" รุ่นที่ 2 ให้กับ ผู้บริหาร ผู้พัฒนานิคมฯ และพนักงาน กนอ. มีวิทยากรพิเศษจาก บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอวิส จำกัด มาให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ พร้อมทำ Workshop ณ ห้องสัมมนาอุทัย ชั้น 6
สถาบันเครือข่าย