กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และศึกษาดูงานห้องสมุดนวัตกรรม สำหรับผู้บริหารและพนักงาน กนอ.

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และศึกษาดูงานห้องสมุดนวัตกรรม สำหรับผู้บริหารและพนักงาน กนอ.

วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 กองพัฒนาทรัพยากรบุคคล กนอ. จัดให้มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และศึกษาดูงานห้องสมุดนวัตกรรม สำหรับผู้บริหารและพนักงาน กนอ. โดยการนำของ รองผู้ว่าการ ฐานันดร์ พิทักษ์วงศ์ และผู้ช่วยผู้ว่าการ เยาวนุช จิตตินันทน์ และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์ วิทยากรพิเศษ มาถ่ายทอด พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้
สถาบันเครือข่าย