อบรมหลักสูตร "การสอนงานและการมอบหมายงาน (Coaching and Empowering Others)" รุ่นที่ 1 สำหรับผู้บริหาร ระดับ 9-10

อบรมหลักสูตร "การสอนงานและการมอบหมายงาน (Coaching and Empowering Others)" รุ่นที่ 1 สำหรับผู้บริหาร ระดับ 9-10

วันที่ 2 กรกฏาคม 2561 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดย กองพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฝทบ. จัดให้มีการอบรมหลักสูตร "การสอนงานและการมอบหมายงาน (Coaching and Empowering Others)" รุ่นที่ 1 สำหรับผู้บริหาร ระดับ 9-10
สถาบันเครือข่าย