โครงการ Zero Accident Reward ประจำปี 2561

ด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ Zero Accident Reward ภายใต้ยุทธศาสตร์การสร้างสมดุลของการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันของภาคอุตสาหกรรม สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (Green Strategy) เพื่อรณรงค์และส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการประกอบกิจการอุตสาหกรรมให้แก่โรงงานในนิคมอุตสาหกรรม/ท่าเรืออุตสาหกรรม และลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุหรืออุบัติภัยร้ายแรงของโรงงานให้เป็นศูนย์

ในการนี้ กนอ. จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในนิคมฯ/ท่าเรือฯ สมัครเข้าร่วมโครงการ Zero Accident Reward ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสมัคร และแบบฟอร์มเอกสารเข้าร่วมโครงการฯ ได้ตามลิงค์ข้างล่างนี้

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ

  • หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสมัครเข้าร่วมโครงการ Zero Accident Reward ประจำปี พ.ศ. 2561 (ดาวน์โหลด)
  • Powerpoint-หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสมัครเข้าร่วมโครงการ Zero Accident Reward ประจำปี พ.ศ. 2561 (ดาวน์โหลด)

 

 

หมายเหตุ : สามารถส่งเอกสารประกอบการสมัคร ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561
ส่ง E-mail : safety.ieatmail2@gmail.com หรือ โทรสารหมายเลข 02 253 5880
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :โทร 02 253 0561 ต่อ 3348, 6300, 6330, 6335

เอกสารประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ

  • แบบ ZR0-2561 : ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ Zero Accident Reward ประจำปี 2561 (ดาวน์โหลด)
  • แบบ ZR1-2561 : รายการเอกสารการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการ Zero Accident Reward ประจำปี พ.ศ. 2561 (ดาวน์โหลด)
  • แบบ ZR2-2561 : หนังสือรับรองจากนายจ้างเพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการ Zero Accident Reward ประจำปี พ.ศ. 2561 (ดาวน์โหลด)
  • แบบ ZR3-2561 : หนังสือรับรองผู้ประกอบกิจการไม่เคยได้รับหนังสือคำสั่งให้ระงับการกระทำที่ฝ่าฝืนหรือแก้ไขปรับปรุงหรือปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสมหรือหยุดประกอบกิจการโรงงานทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นการชั่วคราว(ดาวน์โหลด)
  • แบบตรวจความปลอดภัย ภายใต้โครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand Checklist) (ดาวน์โหลด)

 

หมายเหตุ : สามารถส่งเอกสารประกอบการสมัคร ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561
ส่ง E-mail : safety.ieatmail2@gmail.com หรือ โทรสารหมายเลข 02 253 5880
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :โทร 02 253 0561 ต่อ 3348, 6300, 6330, 6335