โครงการหรือกิจการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียสำคัญอื่นใดของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง (EHIA)

การดำเนินการใดของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาตให้ผู้ใดดำเนินการ ถ้าการนั้นอาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียสำคัญอื่นใดของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง รัฐต้องดำเนินการให้มีการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนหรือชุมชน และจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้องก่อน เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาดำเนินการหรืออนุญาตตามที่กฎหมายบัญญัติ


20 มี.ค. 2562 ข้อกำหนดและขอบเขตงาน (Terms of Reference) โครงการสำรวจความพึงพอใจและอื่นๆ ของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กนอ. ประจำปี 2562 (ครั้งที่2) 20 มี.ค. 2562 เผยแพร่ราคากลางโครงการสำรวจความพึงพอใจและอื่นๆ ของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กนอ. ประจำปี 2562 (ครั้งที่2) 20 มี.ค. 2562 เผยแพร่ราคากลางโครงการงานปรับปรุงเปลี่ยนตู้ไฟฟ้าส่องสว่างถนน I-8 เปลี่ยนสายไฟและโคมไฟฟ้าส่องสว่างถนน I-1 และ I-8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 มี.ค. 2562 ประกาศประกวดราคาซื้อปรับปรุงเปลี่ยนตู้ไฟฟ้าส่องสว่างถนน I-8 เปลี่ยนสายไฟและโคมไฟฟ้าส่องสว่างถนน I-1 และ I-8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
More...

คู่มือการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 2)
IEAT Handbook 2016 (Version 2)