โครงการหรือกิจการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียสำคัญอื่นใดของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง (EHIA)

การดำเนินการใดของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาตให้ผู้ใดดำเนินการ ถ้าการนั้นอาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียสำคัญอื่นใดของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง รัฐต้องดำเนินการให้มีการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนหรือชุมชน และจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้องก่อน เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาดำเนินการหรืออนุญาตตามที่กฎหมายบัญญัติ


23 ก.ย. 2562 ประกาศ เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 ก.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างการจ้างเหมาบริการดูแลรักษาต้นไม้และสวนหย่อม กนอ. สนญ. ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 ก.ย. 2562 เผยแพร่ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประจำเดือนสิงหาคม 2562 20 ก.ย. 2562 ยกเลิกประกาศประกวดราคาโครงการซื้อจัดซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddng)
More...

คู่มือการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 2)
IEAT Handbook 2016 (Version 2)