14 ส.ค. 2563 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 13 ส.ค. 2563 ร่างขอบเขตของงาน โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างในอาคาร, บ้านพัก และบริเวณโดยรอบ ของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 13 ส.ค. 2563 เผยแพร่ราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างในอาคาร, บ้านพัก และบริเวณโดยรอบ ของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 13 ส.ค. 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 โครงการจ้างบริการ (Outsource) ผู้ปฏิบัติงานประจำที่สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
More...

คู่มือการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 2)
IEAT Handbook 2016 (Version 2)
สถาบันเครือข่าย