24 พ.ค. 2562 เผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างสแกนเอกสารและนำเข้าระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (EDMS) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ค. 2562 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการเชื่อมโยงฐานข้อมูลการบริการภาครัฐ เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และ Open Data ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 พ.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทาสีหอสังเกตการณ์บริเวณอาคารสำนักงาน ของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประวกราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 พ.ค. 2562 ราคากลาโครงการเช่าตู้สำนักงาน 1 ชั้น จำนวน 3 ตู้ และตู้สำนักงาน 2 ชั้น 1 ชุด ติดตั้งท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (MIT) ระยะเวลา 7 เดือน ( 1 มิ.ย.62-31 ธ.ค.62)
More...

คู่มือการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 2)
IEAT Handbook 2016 (Version 2)