10 ส.ค. 2563 ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทบทวนการประเมินมาตรฐานบัญชีฉบับที่ ๓๖ เรื่องการด้อยค่าของสินทรัพย์และ (TAS ๓๖) มาตรฐานบัญชีฉบับที่ ๔๐ เรื่อง อสังหาริมทรัพย์ 7 ส.ค. 2563 ประกาศสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 6 ส.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะ โครงการจ้างประเมินมูลค่าหนี้สินผลประโยชน์พนักงานและลูกจ้างตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ส.ค. 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 เรื่อง จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ของ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่) ประจำปีงบประมาณ 2564
More...

คู่มือการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 2)
IEAT Handbook 2016 (Version 2)
สถาบันเครือข่าย