การคัดเลือกบริษัทประกันภัยเพื่อประกันภัยทรัพย์สินของ กนอ.

การคัดเลือกบริษัทประกันภัยเพื่อประกันภัยทรัพย์สินของ กนอ.

ตามที่ กนอ.ได้มีประกาศ กนอ. ที่ 8๐/256๓ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม 256๓ เรื่องการคัดเลือกบริษัทประกันภัยเพื่อประกันภัยทรัพย์สินของ กนอ. โดยกำหนดให้บริษัทประกันภัยที่มีคุณสมบัติตามประกาศฯ ยื่นข้อเสนอทำการประกันภัยทรัพย์สินของ กนอ. นับตั้งแต่วันที่ประกาศ สิ้นสุดลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม 256๓ เวลา 15.30 น. (วันทำการ) ณ กองบัญชีการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

Download