What are you looking for?
Font size Icon Icon
A
Icon
Contrast Icon
I
Icon
EA
Icon
T
ผู้บริหาร กนอ.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ ในพื้นที่ Rubber City อ.หาดใหญ่ และนิคมอุตสาหกรรมสงขลา อ.สะเดา จังหวัดสงขลา

Total readings 54 Time(s)

วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 คณะอนุกรรมการด้านผู้มีส่วนได้เสีย ลูกค้า ตลาด และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม นำโดย พลเอก กนิษฐ์ ชาญปรีชญา ประธานอนุกรรมการ และคณะอนุกรรมการประกอบด้วย นายสกนธ์ นันท์ปิติพงศ์ นายชนัมภ์ ชวนิชย์ นายปรัชญ์ วิบูลเทพาชาติ
นายศรัณศ์พลล์ ตั้งสะสม รวมถึง นางสาวนลินี กาญจนามัย รผก.บร. นางสาวปคุณดา ชั้นบุญ ผอ.ฝตล. นางสาวพิชญา โทบุตร ผอ.ฝชส. และทีม ฝตล. และทีม ฝชส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ ในพื้นที่ Rubber City อ.หาดใหญ่ และนิคมอุตสาหกรรมสงขลา อ.สะเดา จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์ในการติดตามงานด้านการตลาดและการขายพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมและการดำเนินงานด้านผู้มีส่วนได้เสีย
ในช่วงเช้า ได้รับฟังการบริหารจัดการภาพรวมนิคมอุตสาหกรรม โดยนายวุฒิชัย วงศ์หิรัญเดชา ผอ.สนต. และพบปะหารือกับผู้ประกอบการจำนวน 4 บริษัทในนิคมอุตสาหกรรม (Customer Visit) พร้อมรับฟังความต้องการและความคาดหวัง เพื่อนำมาปรับปรุงและยกระดับการให้บริการของ กนอ. พร้อมเยี่ยมชมพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม

ในช่วงบ่าย ได้ประชุมหารือด้านการส่งเสริมการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรม และการติดตามสถานการณ์การค้าชายแดนไทย - มาเลเซีย กับนายด่านศุลกากรสะเดา นายเผดิมเดช มั่งคั่ง หลังจากนั้น ได้รับฟังการบริหารจัดการภาพรวมนิคมอุตสาหกรรม โดยนางสาวปาวิกา สงสีจันทร์ ผอ.สน.สข. พร้อมทั้งพบปะผู้นำวิสาหกิจชุมชนแคร์คลีนบ้านไทย-จังโหลน โดย กนอ. ได้มีส่วนช่วยในการยกระดับสินค้าและการตลาดของชุมชน

Related Photo

Related News

Icon
29
05.2024
สายงานปฏิบัติการ 2 จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของนิคมอุตสาหกรรมยามาโตะ อินดัสทรีส์ (EIA Monitoring Committee) ครั้งที่ 1/2567

นายอัฐพล จิรวัฒน์จรรยา รผก.ปก.2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของนิคมอุตสาหกรรมยามาโตะ อินดัสทรีส์ (EIA Monitoring Committee) ครั้งที่ 1/2567 โดยมีนายมานิต อินเมฆ ผอ.สนฉ. นางสาวภัทรียา สังข์ดี ผช.ผอ.สนฉ. ผู้แทนสายงาน ปก.2 และผู้แทนหน่วยงานราชการ หน่วยงานท้องถิ่น ผู้นำชุมชน รอบนิคมฯ ยามาโตะ ร่วมเป็นกรรมการ เพื่อติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

Icon
2
0
Icon
29
05.2024
สายงานบริหารจัดการอบรม กพบ.ฝทบ. ร่วมกับ ฝดจ. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Overall Digital Literacy ปีงบประมาณ 2567 ภายใต้สถาบัน กนอ. หัวข้อ ”ค

รองศาสตราจารย์ วีริศ อัมระปาล ผวก. ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Overall Digital Literacy ปีงบประมาณ 2567 ภายใต้สถาบัน กนอ. พร้อมกล่าว วิสัยทัศน์การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร I-EA-T for Sustainability ด้าน TQ (Technology Quotient) ให้บุคลากร กนอ. มีความตระหนักในด้าน Digital Literacy

Icon
2
0
Icon
28
05.2024
สายงานยุทธศาสตร์ จัดสัมมนาพิจารณาแผนปฏิบัติการ กนอ. ปีงบประมาณ 2568 ภายใต้แผนวิสาหกิจ กนอ. ปีงบประมาณ 2566 - 2570 (ทบทวนปีงบประมาณ 2568)

รองศาสตราจารย์ วีริศ อัมระปาล ผวก. ให้เกียรติเป็นประธานพร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง เข้าร่วมสัมมนาพิจารณาแผนปฏิบัติการ กนอ. ปีงบประมาณ 2568 ภายใต้แผนวิสาหกิจ กนอ. ปีงบประมาณ 2566 - 2570 (ทบทวนปีงบประมาณ 2568)

Icon
10
0
Icon
28
05.2024
ประธานกรรมการ กนอ. เข้าร่วมการประชุม RCEP Business Opportunities Matchmaking (จีน-ไทย) ครั้งที่ 1

นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่ากระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุม RCEP Business Opportunities Matchmaking (จีน-ไทย) ครั้งที่ 1 ซึ่งเป็นการประชุมโต๊ะกลมไทย - จีน เพื่อเชิญชวนนักธุรกิจจีนที่มีศักยภาพมาลงทุนในไทยและใช้ประโยชน์จากความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) โดยมีนายยุทธศักดิ์ สุภสร ประธาน กนอ. ได้รับเกียรติเข้าร่วมการประชุม พร้อมด้วยนายหาน จื้อ เฉียง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย และหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนที่เกี่ยวข้อง

Icon
8
0
Border