คณะผู้บริหาร


ผู้ว่าการ 

นางสาวสมจิณณ์ พิลึก


รองผู้ว่าการ(สายงานบริหาร)

นางสุวัฒนา กมลวัทนนิศา


รองผู้ว่าการ(สายงานปฏิบัติการ 1)

นางสาวฐานันดร์ พิทักษ์วงศ์รองผู้ว่าการ(สายงานปฏิบัติการ 2)

นายจักรรัฐ เลิศโอภาสรองผู้ว่าการ(สายงานปฏิบัติการ 3)

นายวิฑูรย์ อยู่ทิม


รองผู้ว่าการ(สายงานยุทธศาสตร์และพัฒนา)

นายอัฐพล จิรวัฒน์จรรยา


รองผู้ว่าการ(สายงานบริการและลูกค้าสัมพันธ์)

นางสาวกฤตยาพร ทัพภะทัต


รองผู้ว่าการ(สายงานกิจการพิเศษ)

นายพรเทพ ภูริพัฒน์


ผู้ช่วยผู้ว่าการ

นางปนัดดา รุ่งเรืองศรี


ผู้ช่วยผู้ว่าการ

นางเยาวนุช จิตตินันทน์


ผู้ช่วยผู้ว่าการ

นางสาวทัศนีย์ เกียรติภัทราภรณ์


ผู้ช่วยผู้ว่าการ

นายธาดา สุนทรพันธุ์


ผู้ช่วยผู้ว่าการ

นายประทีป เอ่งฉ้วน

ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน

นางสาวปราณี รัตนสุภา

ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ กนอ.

นางสาวนุชนาถ การสูงเนิน

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

นางทิวาพร เอี่ยมโพธิ์

ผู้อำนวยการ
ฝ่ายกฎหมาย

นางดวงอุดม สระวาสี

ผู้อำนวยการ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

นางวิจิตรา ศุภวิวรรธน์

ผู้อำนวยการ
ฝ่ายการเงินและบัญชี

นางชนากานต์ โสดาบรรลุ

ผู้อำนวยการ
ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์

นางสาวจริยา สุขะปาน

ผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนา

นายธีรวุฒิ เจริญสุข

ผู้อำนวยการ
ฝ่ายยุทธศาสตร์

นางนิภา รุกขมธุร์

ผู้อำนวยการ
ฝ่ายสิ่งแวดล้อม

นางสุวลี รักพาณิชสิริ

ผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริการผู้ประกอบการ

นางปนัดดา เย็นตระกูล

ผู้อำนวยการ
ฝ่ายการตลาด

นางสาวพิมานพัชร์ สัมมาจิรากุล

ผู้อำนวยการ
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวลักขณา เมี้ยนกำเนิด

ผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

นางสาวกฤษฎาพร บุญอยู่

ผู้อำนวยการ
ฝ่ายอำนวยการปฏิบัติการ 1

นายคณพศ ขุนทอง

ผู้อำนวยการ
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมพิจิตร

นายวิโรจน์ เรืองเลิศศิลป์

รักษาการผู้อำนวยการ
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมหนองแค

นายคณพศ ขุนทอง

ผู้อำนวยการ
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

นางสาวภวดี ทัพพรหม

ผู้อำนวยการ
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร

นายสุพัฒน์ สวัสดิ์-ชูโต/

ผู้อำนวยการ
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค)

นายสุโชติ ศิริยานนท์

ผู้อำนวยการ
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

นางกรกฎ รัศมี

รักษาการผู้อำนวยการ
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

นายคณพศ ขุนทอง

รักษาการผู้อำนวยการ
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางชัน

นายคณพศ ขุนทอง

ผู้อำนวยการ
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ

นางสิริมนต์ โกมุทานนท์

ผู้อำนวยการ
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

นายวีระศักดิ์ แจ้งการ

ผู้อำนวยการ
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้

สิบเอก จตุรงค์ เจริญสุขหนอ

ผู้อำนวยการ
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

นางสาวกังสดาล พงษ์สวัสดิ์

ผู้อำนวยการ
ฝ่ายอำนวยการปฏิบัติการ 2

นางวิชณัฐนีย์ ดิษฐปราณีต

ผู้อำนวยการ
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย(สุวรรณภูมิ)

นายคงวุฒิ ยอดพยุง

รักษาการผู้อำนวยการสำนักงาน
นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี

นายกิตติวัฒน์ ตรีเจริญสมบูรณ์

ผู้อำนวยการ
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

นายพิรัฐพล ตนานนท์

รักษาการผู้อำนวยการ
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง

นายมานิต อินเมฆ

ผู้อำนวยการ
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

นางลัดดาวัลย์ อ่อนกำปัง

ผู้อำนวยการ
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

นายกิตติ เหลืองรุจินันท์

ผู้อำนวยการ
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมที เอฟ ดี

นางสาวกรชวัล สังข์ทอง

รักษาการผู้อำนวยการ
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางพลี

นางพจนี ศิลารัตน์

ผู้อำนวยการ
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู

นางพจนี ศิลารัตน์

ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรม
อีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

นายกิตติวัฒน์ ตรีเจริญสมบูรณ์

ผู้อำนวยการ
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี

นางบุปผา กวินวศิน

ผู้อำนวยการ
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง

นายมานิต อินเมฆ

ผู้อำนวยการ
ฝ่ายอำนวยการปฏิบัติการ 3

นางสาววิชชุดา สีมาขจร

ผู้อำนวยการ
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

นายฉกาจ พัฒนศรี

ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรม
ร่วมดำเนินงานกลุ่มมาบตาพุด

นายเริงฤทธิ์ กุศลกรรมบถ

ผู้อำนวยการ
สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด

นางสาวนลินี กาญจนามัยIT Trends