คณะผู้บริหาร


ผู้ว่าการ 

นางสาวสมจิณณ์ พิลึก
โทร.02-253-2561 ต่อ 2212, 2210, 2222


รองผู้ว่าการ(สายงานบริหาร)

นางสุวัฒนา กมลวัทนนิศา
โทร.02-253-2561 ต่อ 1175


รองผู้ว่าการ(สายงานยุทธศาสตร์และพัฒนา)

นายอัฐพล จิรวัฒน์จรรยา
โทร.02-253-2561 ต่อ 4456


รองผู้ว่าการ(สายงานบริการและลูกค้าสัมพันธ์)

นางสาวกฤตยาพร ทัพภะทัต
โทร.02-253-2561 ต่อ 7006


รองผู้ว่าการ(สายงานปฏิบัติการ 1)

นางสาวฐานันดร์ พิทักษ์วงศ์
โทร.02-253-2561 ต่อ 2283รองผู้ว่าการ(สายงานปฏิบัติการ 2)

นายจักรรัฐ เลิศโอภาส
โทร.02-253-2561 ต่อ 2153รองผู้ว่าการ(สายงานปฏิบัติการ 3)

นายวิฑูรย์ อยู่ทิม
โทร.02-253-2561 ต่อ 2204


รองผู้ว่าการ(สายงานกิจการพิเศษ)

นายพรเทพ ภูริพัฒน์
โทร.02-253-2561 ต่อ 4415


ผู้ช่วยผู้ว่าการ

นางปนัดดา รุ่งเรืองศรี
โทร.02-253-2561 ต่อ 4467


ผู้ช่วยผู้ว่าการ


-


ผู้ช่วยผู้ว่าการ

นายธาดา สุนทรพันธุ์
โทร.02-253-2561 ต่อ 4421


ผู้ช่วยผู้ว่าการ

นายประทีป เอ่งฉ้วน
โทร.02-253-2561 ต่อ 1194


ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน

นางสาวปราณี รัตนสุภา
โทร.02-253-2561 ต่อ 1410

ผู้อำนวยการ
ศูนย์ปฏิบัติการ กนอ.

นางสาวนุชนาถ การสูงเนิน
โทร.02-253-2561 ต่อ 8000

ผู้อำนวยการ
ฝ่ายกฎหมาย

นางดวงอุดม สระวาสี
โทร.02-253-2561 ต่อ 1228

ผู้อำนวยการ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

นางวิจิตรา ศุภวิวรรธน์
โทร.02-253-2561 ต่อ 1109

ผู้อำนวยการ
ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์

นางสาวจริยา สุขะปาน
โทร.02-253-2561 ต่อ 2400

ผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนา

นายธีรวุฒิ เจริญสุข
โทร.02-253-2561 ต่อ 3351

ผู้อำนวยการ
ฝ่ายยุทธศาสตร์

นางนิภา รุกขมธุร์
โทร.02-253-2561 ต่อ 3340

ผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริการผู้ประกอบการ

นางปนัดดา เย็นตระกูล
โทร.02-253-2561 ต่อ 4405

ผู้อำนวยการ
ฝ่ายการตลาด


-

ผู้อำนวยการ
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวลักขณา เมี้ยนกำเนิด
โทร.02-253-2561 ต่อ 1176

ผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

นางสาวกฤษฎาพร บุญอยู่
โทร.02-253-2561 ต่อ 6603

ผู้อำนวยการ
ฝ่ายอำนวยการปฏิบัติการ 1

นายคณพศ ขุนทอง
โทร.02-253-2561 ต่อ 4439

ผู้อำนวยการ
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมพิจิตร


นายวิโรจน์ เรืองเลิศศิลป์

ผู้อำนวยการ
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมหนองแค

นายวิชชา ทรงประยูร

ผู้อำนวยการ
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

นางสาวภวดี ทัพพรหม

ผู้อำนวยการ
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร

นางลัดดาวัลย์ อ่อนกำปัง

ผู้อำนวยการ
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค)

นางอาทิตยา กลั่นดีมา

ผู้อำนวยการ
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

นายดิสพล ยิ้มขลิบ

ผู้อำนวยการ
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมนครหลวง

นายธนกฤต โพธิ์ทอง

ผู้อำนวยการ
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางชัน

นางสาวจุฬาภรณ์ พานิชวัฒนานนท์

ผู้อำนวยการ
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ

นางสิริมนต์ โกมุทานนท์

ผู้อำนวยการ
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

นายวีระศักดิ์ แจ้งการ

ผู้อำนวยการ
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้

นายจาตุรงค์ เจริญสุขหนอ

ผู้อำนวยการ
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

นางสาวกังสดาล พงษ์สวัสดิ์

ผู้อำนวยการ
ฝ่ายอำนวยการปฏิบัติการ 2

นางวิชณัฐนีย์ ดิษฐปราณีต

ผู้อำนวยการ
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย(สุวรรณภูมิ)

นายสุพัฒน์ สวัสดิ์-ชูโต

ผู้อำนวยการสำนักงาน
นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1

นางสาวกรชวัล สังข์ทอง

ผู้อำนวยการ
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

นายพิรัฐพล ตนานนท์

ผู้อำนวยการ
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง

นายอภิชาติ เสกธีระ

ผู้อำนวยการ
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

นายกิตติ เหลืองรุจินันท์

ผู้อำนวยการ
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

นายคงวุฒิ ยอดพยุง

ผู้อำนวยการ
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมที เอฟ ดี

นายสรายุทธ์ ประทีปแก้ว

ผู้อำนวยการ
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางพลี

นายวุฒิชัย วงศ์หิรัญเดชา

ผู้อำนวยการ
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู

นางพจนี ศิลารัตน์

ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรม
อีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

นายกิตติวัฒน์ ตรีเจริญสมบูรณ์

ผู้อำนวยการ
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี

นางบุปผา กวินวศิน

ผู้อำนวยการ
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง

นายมานิต อินเมฆ

ผู้อำนวยการ
ฝ่ายอำนวยการปฏิบัติการ 3

นางสาววิชชุดา สีมาขจร

ผู้อำนวยการ
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

นายฉกาจ พัฒนศรี

ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรม
ร่วมดำเนินงานกลุ่มมาบตาพุด

นายเริงฤทธิ์ กุศลกรรมบถ

ผู้อำนวยการ
สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด

นางสาวนลินี กาญจนามัย
สถาบันเครือข่าย