คุณกำลังมองหาอะไร?
ขนาดตัวอักษร Icon Icon
Icon
ความตัดกันของสี Icon
Icon
Icon

คณะผู้บริหาร

การบริหารจัดการในเชิงบูรณาการ

ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ 5G โดยมุ่งสู่เป้าหมาย
การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
นายวีริศ อัมระปาล

ผู้ว่าการ

0-2253-0561 ต่อ 2222

Profile
นางปนัดดา รุ่งเรืองศรี

รองผู้ว่าการ(สายงานบริหาร)

0-2253-0561 ต่อ 4467

Profile
นายอัฐพล จิรวัฒน์จรรยา

รองผู้ว่าการ(สายงานยุทธศาสตร์และพัฒนา)

0-2253-0561 ต่อ 4456

Profile
นายประทีป เอ่งฉ้วน

รองผู้ว่าการ(สายงานบริการและลูกค้าสัมพันธ์)

022530561 ต่อ 7006

Profile
นายประทีป เอ่งฉ้วน

รักษาการในตำแหน่ง รองผู้ว่าการ(สายงานปฏิบัติการ 1)

Profile
นายพรเทพ ภูริพัฒน์

รองผู้ว่าการ(สายงานปฏิบัติการ 2)

0-2253-0561 ต่อ 2204

Profile
นายพรเทพ ภูริพัฒน์

รักษาการในตำแหน่ง รองผู้ว่าการ(สายงานปฏิบัติการ 3)

Profile
นายธาดา สุนทรพันธุ์

รองผู้ว่าการ(สายงานกิจการพิเศษ)

0-2253-0561 ต่อ 4421

Profile
Pattern
Cut
นายวีริศ อัมระปาล

ผู้ว่าการ

0-2253-0561 ต่อ 2222

Pattern
Cut
นางปนัดดา รุ่งเรืองศรี

รองผู้ว่าการ(สายงานบริหาร)

0-2253-0561 ต่อ 4467

Pattern
Cut
นายอัฐพล จิรวัฒน์จรรยา

รองผู้ว่าการ(สายงานยุทธศาสตร์และพัฒนา)

0-2253-0561 ต่อ 4456

Pattern
Cut
นายประทีป เอ่งฉ้วน

รองผู้ว่าการ(สายงานบริการและลูกค้าสัมพันธ์)

022530561 ต่อ 7006

Pattern
Cut
นายประทีป เอ่งฉ้วน

รักษาการในตำแหน่ง รองผู้ว่าการ(สายงานปฏิบัติการ 1)

Pattern
Cut
นายพรเทพ ภูริพัฒน์

รองผู้ว่าการ(สายงานปฏิบัติการ 2)

0-2253-0561 ต่อ 2204

Pattern
Cut
นายพรเทพ ภูริพัฒน์

รักษาการในตำแหน่ง รองผู้ว่าการ(สายงานปฏิบัติการ 3)

Pattern
Cut
นายธาดา สุนทรพันธุ์

รองผู้ว่าการ(สายงานกิจการพิเศษ)

0-2253-0561 ต่อ 4421

Border