คุณกำลังมองหาอะไร?
ขนาดตัวอักษร Icon Icon
Icon
ความตัดกันของสี Icon
Icon
Icon

คณะผู้บริหาร

การบริหารจัดการในเชิงบูรณาการ

ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ 5G โดยมุ่งสู่เป้าหมาย
การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
รองศาสตราจารย์ วีริศ อัมระปาล

ผู้ว่าการ

022530561 ต่อ 2212

Profile
นายเริงฤทธิ์ กุศลกรรมบถ

รองผู้ว่าการ (ประจำสำนักผู้ว่าการ)

Profile
นางสาวนลินี กาญจนามัย

รองผู้ว่าการ (บริหาร)

022530561 ต่อ 4466

Profile
นางนิภา รุกขมธุร์

รองผู้ว่าการ (ยุทธศาสตร์)

022530561 ต่อ 3308

Profile
นางบุปผา กวินวศิน

รองผู้ว่าการ (พัฒนาที่ยั่งยืน)

022530561 ต่อ 4410

Profile
นายประทีป เอ่งฉ้วน

รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 1)

022530561 ต่อ 7001

Profile
นายอัฐพล จิรวัฒน์จรรยา

รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2)

022530561 ต่อ 4455

Profile
นายคณพศ ขุนทอง

รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 3)

022530561 ต่อ 2203

Profile
นางสาววิชชุดา สีมาขจร

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร)

022530561

Profile
นางปนัดดา เย็นตระกูล

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ยุทธศาสตร์)

022530561

Profile
นายอนุชิต สวัสดิ์

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (พัฒนาที่ยั่งยืน)

Profile
นายธีรวุฒิ เจริญสุข

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 1)

022530561 ต่อ 4416

Profile
นายเริงฤทธิ์ กุศลกรรมบถ

รักษาการ ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2)

Profile
นายปมุข เตพละกุล

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 3)

Profile
Pattern
Cut
รองศาสตราจารย์ วีริศ อัมระปาล

ผู้ว่าการ

022530561 ต่อ 2212

Pattern
Cut
นายเริงฤทธิ์ กุศลกรรมบถ

รองผู้ว่าการ (ประจำสำนักผู้ว่าการ)

Pattern
Cut
นางสาวนลินี กาญจนามัย

รองผู้ว่าการ (บริหาร)

022530561 ต่อ 4466

Pattern
Cut
นางนิภา รุกขมธุร์

รองผู้ว่าการ (ยุทธศาสตร์)

022530561 ต่อ 3308

Pattern
Cut
นางบุปผา กวินวศิน

รองผู้ว่าการ (พัฒนาที่ยั่งยืน)

022530561 ต่อ 4410

Pattern
Cut
นายประทีป เอ่งฉ้วน

รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 1)

022530561 ต่อ 7001

Pattern
Cut
นายอัฐพล จิรวัฒน์จรรยา

รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2)

022530561 ต่อ 4455

Pattern
Cut
นายคณพศ ขุนทอง

รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 3)

022530561 ต่อ 2203

Pattern
Cut
นางสาววิชชุดา สีมาขจร

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร)

022530561

Pattern
Cut
นางปนัดดา เย็นตระกูล

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ยุทธศาสตร์)

022530561

Pattern
Cut
นายอนุชิต สวัสดิ์

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (พัฒนาที่ยั่งยืน)

Pattern
Cut
นายธีรวุฒิ เจริญสุข

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 1)

022530561 ต่อ 4416

Pattern
Cut
นายเริงฤทธิ์ กุศลกรรมบถ

รักษาการ ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2)

Pattern
Cut
นายปมุข เตพละกุล

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 3)

Border