คุณกำลังมองหาอะไร?
ขนาดตัวอักษร Icon Icon
Icon
ความตัดกันของสี Icon
Icon
Icon

คณะผู้บริหาร

การบริหารจัดการในเชิงบูรณาการ

ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ 5G โดยมุ่งสู่เป้าหมาย
การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
นางสาวสมจิณณ์ พิลึก

ผู้ว่าการ

Profile
นางปนัดดา รุ่งเรืองศรี

รองผู้ว่าการ(สายงานบริหาร)

Profile
นายอัฐพล จิรวัฒน์จรรยา

รองผู้ว่าการ(สายงานยุทธศาสตร์และพัฒนา)

Profile
นายประทีป เอ่งฉ้วน

รองผู้ว่าการ(สายงานบริการและลูกค้าสัมพันธ์)

Profile
นางสาวฐานันดร์ พิทักษ์วงศ์

รองผู้ว่าการ(สายงานปฏิบัติการ 1)

Profile
นายจักรรัฐ เลิศโอภาส

รองผู้ว่าการ(สายงานปฏิบัติการ 2)

Profile
นายพรเทพ ภูริพัฒน์

รองผู้ว่าการ(สายงานปฏิบัติการ 3)

Profile
นายธาดา สุนทรพันธุ์

รองผู้ว่าการ(สายงานกิจการพิเศษ)

Profile
Pattern
Cut
นางสาวสมจิณณ์ พิลึก

ผู้ว่าการ

0-2253-0561 ต่อ 2212, 2210, 2222

Pattern
Cut
นางปนัดดา รุ่งเรืองศรี

รองผู้ว่าการ(สายงานบริหาร)

0-2253-0561

Pattern
Cut
นายอัฐพล จิรวัฒน์จรรยา

รองผู้ว่าการ(สายงานยุทธศาสตร์และพัฒนา)

0-2253-0561 ต่อ 4456

Pattern
Cut
นายประทีป เอ่งฉ้วน

รองผู้ว่าการ(สายงานบริการและลูกค้าสัมพันธ์)

0-2253-0561 ต่อ 1194

Pattern
Cut
นางสาวฐานันดร์ พิทักษ์วงศ์

รองผู้ว่าการ(สายงานปฏิบัติการ 1)

0-2253-0561 ต่อ 2283

Pattern
Cut
นายจักรรัฐ เลิศโอภาส

รองผู้ว่าการ(สายงานปฏิบัติการ 2)

0-2253-0561 ต่อ 2153

Pattern
Cut
นายพรเทพ ภูริพัฒน์

รองผู้ว่าการ(สายงานปฏิบัติการ 3)

0-2253-0561 ต่อ 4415

Pattern
Cut
นายธาดา สุนทรพันธุ์

รองผู้ว่าการ(สายงานกิจการพิเศษ)

0-2253-0561 ต่อ 4421

Border