คุณกำลังมองหาอะไร?
ขนาดตัวอักษร Icon Icon
Icon
ความตัดกันของสี Icon
Icon
Icon
นิคมอุตสาหกรรมบริการ
Industrail Estate Zone Services

ปัจจุบัน ภาคบริการได้กลายเป็นแหล่งสร้างรายได้และตัวจักรขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าภาคการผลิต ด้วยเหตุนี้ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) จึงได้เปิดโอกาสใหม่สร้างทางเลือกการลงทุนที่มีศักยภาพให้กับนักลงทุนและ ผู้ปนะกอบการในการร่วมจัดตั้ง “นิคมอุตสาหกรรมบริการ" หรือประกอบธุรกิจบริการในนิคมอุตสาหกรรมที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ

นิคมอุตสาหกรรมบริการ" ถือเป็นนวัตกรรมใหม่ของการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมด้วยลักษณะเฉพาะในการเป็นนิคมอุตสาหกรรมที่จัดสรรพื้นทื่เพื่อรองรับการประกอบธุรกิจบริการที่ กนอ. กำหนด โดยผู้ลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมบริการและผู้ประกอบธุรกิจบริการในนิคมอุตสาหกรรมจะได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับผู้ประกอบการด้านการผลิตในนิคมอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในเรื่องของภาษีและบริการอำนวยความสะดวกต่างๆ ส่งผลให้เกิดความคุ้มค่าทางการลงทุน ความแข็งแกร่งทางธุรกิจ ตลอดจนศักยภาพเชิงการแข่งขัน ผลักดันให้อุตสาหกรรมบริการเติบโตอย่างยั่งยืน สามารถแข่งขันได้ในระดับภูมิภาคและระดับโลก

ประเภทธุรกิจบริการที่อนุญาตให้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม

Image
 • กิจการซื้อมาและขายไปของสินค้าอุตสาหกรรมและสินค้าที่ใช้ในการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม
 • กิจการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการ (Logistics) และห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) อาทิ คลังสินค้า สถานีขนส่งสินค้า และศูนย์กระจายสินค้า
 • กิจการเกี่ยวกับการแสดงสินค้า นิทรรศการ และศูนย์การประชุมสัมมนา
 • กิจการให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา และบริการทางวิศวกรรม
 • กิจการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวกับกิจการอุตสาหกรรม
 • กิจการบริการโทรคมนาคม การบริการทางระบบคอมพิวเตอร์ การบริการด้านข้อมูลสารสนเทศ การบริการทางมัลติมีเดีย ตลอดจนการผลิตและบริการด้านสื่อสาระบันเทิง
 • กิจการบริการทางสุขภาพและอนามัย อาทิ โรงพยาบาล สถานพยาบาล ศูนย์พัฒนาสุขภาพแบบครบวงจร ศูนย์พักผ่อนและพัฒนาทางการกีฬา และศูนย์ดูแลสุขภาพเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางร่างกาย
 • กิจการบริการด้านการศึกษา อาทิ สถาบันการศึกษา และศูนย์ฝิกอบรม
 • กิจการบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจบริการ

สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกอบธุรกิจบริการในเขตอุตสาหกรรมทั่วไป

ได้รับสิทธิประโยชน์ทั่วไป (Non – Tax Privilege) ดังนี้

 • สามารถถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม
 • สามารถนำคนค่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือและผู้ชำนาญการเข้ามาทำงาน
 • สามารถนำคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือ ผู้ชำนาญการ คู่สมรส และบุคคลในอุปการะทำงานในนิคมฯ และเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักร
 • ผู้ประกอบการต่างชาติสามารถส่งเงินตราต่างประเทศออก นอกประเทศได้

สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกอบธุรกิจบริการในเขตประกอบการเสรี

 • ได้รับสิทธิประโยชน์ทั่วไป (Non –Tax Privilege)

 • ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี (Tax – Privilege)

 • ยกเว้นค่าธรรมเนียมฯ อากรขาเข้า ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิตสำหรับเครื่องจักรและวัตถุดิบ
 • ยกเว้นอากรขาออกภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต สำหรับวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์
 • ยกเว้นหรือคืนค่าภาษีอากรสำหรับเครื่องจักร และวัตถุดิบ
 • ได้รับการอำนวยความสะดวกในการนำของเข้าไปในเขตประกอบ การเสรี โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับเขตปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร ดังนี้

หมายเหตุ

 • ของที่นำเข้ามาในประเทศและนำเข้าไปในเขตประกอบการเสรี เพื่อผลิตสินค้าหรือเพื่อพาณิชยกรรม (ไม่ระบุความเป็นเจ้าของ)
 • ของที่นำเข้าเพื่อส่งออกไม่อยู่ภายใต้การควบคุมมาตรฐาน แต่ไม่รวมถึงกฎหมายศุลกากร
 • การขายผลิตภัณฑ์จากเขตประกอบการเสรีเข้ามาในประเทศ วัตถุดิบที่ไม่ได้รับสิทธิคืน หรือยกเว้นอากร ไม่ต้องนำราคามาคำนวณค่าภาษีอากร

สิทธิประโยชน์สำหรับผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมบริการ

สิทธิประโยชน์สำหรับผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมบริการ
 • รับสิทธิประโยชน์สูงสุดจากบีโอไอ ไม่ว่าโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะตั้งอยู่ในเขตใด อาทิ การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี
Image
Border