คุณกำลังมองหาอะไร?
ขนาดตัวอักษร Icon Icon
Icon
ความตัดกันของสี Icon
Icon
Icon

คณะกรรมการ

การบริหารจัดการในเชิงบูรณาการ

ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ 5G โดยมุ่งสู่เป้าหมาย
การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
นายยุทธศักดิ์ สุภสร

ประธานกรรมการ

Profile
พลเอก กนิษฐ์ ชาญปรีชญา

กรรมการ

Profile
นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน

กรรมการ

Profile
นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล

กรรมการ

Profile
นายสุเมธ ตั้งประเสริฐ

กรรมการ

Profile
นายธนวัฒน์ ปัญญาสกุลวงศ์

กรรมการ

Profile
นายเสกสกล อัตถาวงศ์

กรรมการ

Profile
รองศาสตราจารย์ อนามัย ดำเนตร

กรรมการ

Profile
นายเอกภัทร วังสุวรรณ

กรรมการ

Profile
นางนันท์ฐิตา ศิริคุปต์

กรรมการ (ผู้แทนกระทรวงการคลัง)

Profile
รองศาสตราจารย์ วีริศ อัมระปาล

ผู้ว่าการ/กรรมการโดยตำแหน่ง

Profile
Pattern
Cut
นายยุทธศักดิ์ สุภสร

ประธานกรรมการ

Pattern
Cut
พลเอก กนิษฐ์ ชาญปรีชญา

กรรมการ

Pattern
Cut
นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน

กรรมการ

Pattern
Cut
นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล

กรรมการ

Pattern
Cut
นายสุเมธ ตั้งประเสริฐ

กรรมการ

Pattern
Cut
นายธนวัฒน์ ปัญญาสกุลวงศ์

กรรมการ

Pattern
Cut
นายเสกสกล อัตถาวงศ์

กรรมการ

Pattern
Cut
รองศาสตราจารย์ อนามัย ดำเนตร

กรรมการ

Pattern
Cut
นายเอกภัทร วังสุวรรณ

กรรมการ

Pattern
Cut
นางนันท์ฐิตา ศิริคุปต์

กรรมการ (ผู้แทนกระทรวงการคลัง)

Pattern
Cut
รองศาสตราจารย์ วีริศ อัมระปาล

ผู้ว่าการ/กรรมการโดยตำแหน่ง

Border