คุณกำลังมองหาอะไร?
ขนาดตัวอักษร Icon Icon
Icon
ความตัดกันของสี Icon
Icon
Icon

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

แบบฟอร์มและเอกสารต่างๆ

เพื่อการเติบโตทางธุรกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รางวัลแห่งความสำเร็จต่างๆ
ที่ กนอ. ได้รับนับว่าเป็นเครื่องการันตีถึงการดำเนินการของบริษัทที่ดีและมีการบูรณาการ
อีกทั้งพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
Border