คุณกำลังมองหาอะไร?
ขนาดตัวอักษร Icon Icon
Icon
ความตัดกันของสี Icon
Icon
Icon

การบริหารความเสี่ยง

ในปี 2559 กนอ. มีการพัฒนาการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ ดังนี้
1. นโยบายการบริหารความเสี่ยง

กนอ. ทบทวนคู่มือการบริหารความเสี่ยง โดยปรับเกณฑ์ประเมินด้านผลกระทบ (Impact) ให้สอดคล้องกับระบบประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผล และปรับแบบฟอร์มความเสี่ยงสำหรับการวิเคราะห์ Root Cause รายงานการวิเคราะห์ การจัดทำแผน และการประเมินติดตามแผนบริหารความเสี่ยง

2. โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง

มีการระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบ/ ระบบการติดตาม/ การรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Corporate Governance, Risk Management & Compliance : GRC) และคณะทำงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Corporate Governance, Risk Management & Compliance : GRC) รวม 7 คณะ

3. การบริหารความเสี่ยง

ได้ทบทวนเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงทั้งด้านผลกระทบ (Impact : I) และโอกาสเกิด (Likelihood : L) และได้กำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ดังนี้

4. การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM)

ทบทวน และจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) และการอบรมชี้แจงแผน BCP การฝึกซ้อมแผน BCP (Table Exercise) เสมือนจริง

เอกสารแนบ
Icon
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขนาดไฟล์ 0.47 MB ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด แจ้งไฟล์เสีย
Border