คุณกำลังมองหาอะไร?
ขนาดตัวอักษร Icon Icon
Icon
ความตัดกันของสี Icon
Icon
Icon
โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (แจงนับ)

ยอดการเปิดอ่าน 2 ครั้ง

สำนักงานสถิติแห่งชาติ จัดทำโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (แจงนับ) ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม จนถึง 31 สิงหาคม 2565 เพื่อให้ประเทศมีสถิติที่สำคัญสำหรับใช้ในการกำหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น ตลอดจนยกระดับศักยภาพการเติบโตของเศรษฐกิจไทยได้ในระยะยาว
รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Icon
26
05.2565
ขอเชิญร่วมตอบแบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 โดยจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนและปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อขอรับการบริการของประชาชน พร้อมทั้งได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐมาอย่างต่อเนื่อง

Icon
5
0
Icon
20
05.2565
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลก World RoboCup 2022

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลก World RoboCup 2022 ระหว่างวันที่ 13-17 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เขตบางนา กรุงเทพมหานครฯ

Icon
10
0
Icon
20
04.2565
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ขอส่งกฎกระทรวง

กำหนดข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม พ.ศ. ๒๕๖๕ และส่งข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน ๒ เรื่อง

Icon
3
1
Icon
22
03.2565
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม ”Open Data เวอร์ชันใหม่ ปังดังกว่าเดิม”

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. ผู้ให้บริการระบบศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data Platform) เพื่อสนับสนุนหน่วยงานรัฐในการนำชุดข้อมูลเปิดให้บริการประชาชน ตลอดจนพัฒนาเครื่องมือใหม่ในการอำนวยความสะดวกให้กับหน่วยงาน ตลอดจนส่งเสริมชุดข้อมูลเปิดให้เป็นที่รู้จักของภาคเอกชน และประชาชนเพื่อนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ และสร้างคุณค่าของข้อมูลเปิด ตลอดจนต่อยอดนวัตกรรมในด้านต่างๆ ทั้งภาพเศรษฐกิจสังคมและประชาคม เป็นต้น

Icon
10
0
Border